Get Adobe Flash player
ประวัติโรงเรียน
 
             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านลุโบะสาวอ  ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม   หมู่ที่ ๗ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖   ตัวอาคารเรียนสร้างแบบ ป.๑ จำนวน ๒ ห้อง ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ   ปลูกสร้างด้วยราคา ๖๐๐ บาท โดยใช้เงินประเภท  ค่าใช้สอย บนเนื้อที่ ๒ ไร่ เศษ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕  โรงเรียนได้ประสบวาตภัยพัดอาคารเรียน เสียหายใช้การไม่ได้ จึงได้ไปขออาศัยบ้านของนายมูหามัด  วาเละ  เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนเป็นการชั่วคราว 
 
             ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยรวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใต้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน เพื่อสร้างอาคารเรียน
 
             ปลายเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนนามใหม่ว่า  “ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ ”
 
ที่ตั้งของโรงเรียน
 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลุโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
 
เขตบริการของโรงเรียน
 
หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗
 
ปรัชญาโรงเรียน
 
สมศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชา  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
 
สีประจำโรงเรียน
 
ขาว-เทา
 
อักษรย่อ
 
รปค.๙