Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

 รายชื่อกรรมการสถานศึกษา

๑.นายมูหัมหมัดยูกรีย์  แมซา ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.นายราเสะ  อาแดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.นายเจะสะมะแอ  สาและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.นายนิเตะ  บือสาแม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.นายอายิ  สะแมยี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖.นายปะดอ  แดเมาะเลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.นายยะยา  อูมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๘.นางซีตีแซเราะ  มะเระ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

๙.นายต่วนอนุมัติ  ต่วนจอลง กรรมการผู้แทนครู

๑๐.นายแวอาลี  ลีวาเมาะ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

๑๑.นางสาลมา  นิกาจิ กรรมการผู้แทน อปท.

๑๒.นายอับดุลเลาะ  บากา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๑๓.นายสือแม  บือราเฮง กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๔.นายอาแว  หะยีดอเลาะ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๑๕.นายพัสดี  พงศารุจิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ/ผูอำนวยการโรงเรียน