Get Adobe Flash player

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน 2556

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๖

อนุบาล ๒

๑๔

๑๕

๒๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๖

๒๓

๔๙

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๑

๑๒

๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๐

๑๔

๓๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๐

๒๐

๔๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

๑๑

๒๖

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๐

๑๐

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๑๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๒

๑๐

๒๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๔

๑๘

รวมทั้งสิ้น

๑๘๓

๑๓๒

๓๑๕

๑๑

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน 2555

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๕

๑๔

๒๙

อนุบาล ๒

๒๑

๒๖

๔๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๘

๑๓

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๓

๑๖

๓๙

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๑

๒๑

๔๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๓

๑๑

๒๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๘

๑๐

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

๒๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๑๐

๒๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๘

๒๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๘

๒๖

รวมทั้งสิ้น

๑๙๑

๑๕๓

๓๔๔

๑๑