Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

 กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

 ๑.  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริได้ตามมาตรฐาน

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  โดยเน้นความรู้  คู่คุณธรรม  ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน  ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา