Get Adobe Flash player

 กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

 ๑.  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริได้ตามมาตรฐาน

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  โดยเน้นความรู้  คู่คุณธรรม  ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๓.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน  ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา