Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

 เป้าประสงค์

 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ

๒.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

๓.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

๔.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน