Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๙  สามารถดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  มีคุณภาพมาตรฐาน  นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน  ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ  (Mission)

๑. ปรับหลักสูตร  ให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ

๒.  พัฒนานักเรียน  ให้มีคุณลักษณะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์  โดยสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม

๔.  พัฒนาการเรียนการสอนวิชาอิสลาม

๕.  พัฒนาครูจัดการเรียนการสอน  ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

๖. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท  ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน

ในทุกๆ  ด้าน