Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  20,000 บาท

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ  393,200 บาท 

-การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อซ่อมแซมอาคารสามัญ 008 งบประมาณ 150,000 บาท

กลุ่มโรงเรียนลุโบะสาวอได้จัดโครงการติว O Net ในวันที่ 13-15 มกราคม 2558 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในลุโบะสาวอ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ

1421221073174

 

ดูรูปทั้งหมด