Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต วงฌามา (เต็มวง)


1.เพื่อจัดตั้งศูนย์ไอซีทีแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าข่าวสารทางวิชาการ
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ดีขึ้น
3.เป็นทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน

 

1099445 

 

1099446