Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

 บุคลากรโรงเรียน 

1.นายพัสดี  พงศารุจิรัตน์ ผู้อำนวยการ

2.นายต่วนอนุมัติ  ต่วนจอลง ครู  คศ.3 

3.นายอมรินทร์  มะมัน ครู คศ.3

4.นายอับดุลมาเละ  แวแม ครู  คศ.3

5.นางวัชริน  รัตนานุกูล ครู  คศ.3

6.นางแวรอมละ  เลาะยา ครู  คศ.3

7.นางทัศนีย์  อูมา ครู  คศ.3

8.นางมัสกะ  สาเมาะ ครู คศ.3

9.นางศัณติกา  สาและ ครู  ครู  คศ.3

10.นางบุษกร  ชูชื่น ครู คศ.3

11.นางนูรไอนี  ซิเดะ ครู คศ.3

12.นายมูฮำมัดซาอูดี  แยแล ครู คศ.3

13.นายโชติพันธุ์  ชุมทอง ครู คศ.2

14.นายอิสมาแอ  ตาเยบ ครู คศ.2

15.นางโรสไอนีย์  บินอาลี ครู คศ.2

16.นางสุวิมล  สะนิเลาะ ครู คศ.2

17.นางไพจิตรี  วงศธรพิทักษ์ ครู คศ.2

18.นางสาวซอฟะ  กอเดร์ ครู คศ.1

19.นางสาวสุไลนี  นากอ ครูผุ้ช่วย

20.นางสาวกูรซูไบด๊ะ  นาราวงศ์ พนักงานราชการ

21.นางสุไฮลา  เล๊าะแว พนักงานราชการ

22.นายนิรุสลี  สามะ พนักงานราชการ

23.นายตอเละ  ลีฆะ พนักงานราชการ 

24.นายซุลกิฟลี  มะนุ ครูผู้สอนอิสลามฯ

25.นางฟาเตม  ยะสีงอ ครูผู้สอนอิสลามฯ

26.นางดารณี  เจ๊ะมี ครูผู้สอนอิสลามฯ

27.นางไซลา  วาเละ ครูจ้างพิเศษ

28.นายพันธกานต์  แก้วเสถียร ครูจ้างพิเศษ

29.นายนิยูฮายรี  สามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ

30.นายมะกอรี  สามิง รปภ.

31.นายพีรอมลี  มะแซมิง ภารโรง