Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  20,000 บาท

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ  393,200 บาท 

-การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อซ่อมแซมอาคารสามัญ 008 งบประมาณ 150,000 บาท

 บุคลากรโรงเรียน 

1.นายพัสดี  พงศารุจิรัตน์ ผู้อำนวยการ

2.นายต่วนอนุมัติ  ต่วนจอลง ครู  คศ.3 

3.นายอมรินทร์  มะมัน ครู คศ.3

4.นายอับดุลมาเละ  แวแม ครู  คศ.3

5.นางวัชริน  รัตนานุกูล ครู  คศ.3

6.นางแวรอมละ  เลาะยา ครู  คศ.3

7.นางทัศนีย์  อูมา ครู  คศ.3

8.นางมัสกะ  สาเมาะ ครู คศ.3

9.นางศัณติกา  สาและ ครู  ครู  คศ.3

10.นางบุษกร  ชูชื่น ครู คศ.3

11.นางนูรไอนี  ซิเดะ ครู คศ.3

12.นายมูฮำมัดซาอูดี  แยแล ครู คศ.3

13.นายโชติพันธุ์  ชุมทอง ครู คศ.2

14.นายอิสมาแอ  ตาเยบ ครู คศ.2

15.นางโรสไอนีย์  บินอาลี ครู คศ.2

16.นางสุวิมล  สะนิเลาะ ครู คศ.2

17.นางไพจิตรี  วงศธรพิทักษ์ ครู คศ.2

18.นางสาวซอฟะ  กอเดร์ ครู คศ.1

19.นางสาวสุไลนี  นากอ ครูผุ้ช่วย

20.นางสาวกูรซูไบด๊ะ  นาราวงศ์ พนักงานราชการ

21.นางสุไฮลา  เล๊าะแว พนักงานราชการ

22.นายนิรุสลี  สามะ พนักงานราชการ

23.นายตอเละ  ลีฆะ พนักงานราชการ 

24.นายซุลกิฟลี  มะนุ ครูผู้สอนอิสลามฯ

25.นางฟาเตม  ยะสีงอ ครูผู้สอนอิสลามฯ

26.นางดารณี  เจ๊ะมี ครูผู้สอนอิสลามฯ

27.นางไซลา  วาเละ ครูจ้างพิเศษ

28.นายพันธกานต์  แก้วเสถียร ครูจ้างพิเศษ

29.นายนิยูฮายรี  สามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ

30.นายมะกอรี  สามิง รปภ.

31.นายพีรอมลี  มะแซมิง ภารโรง